MyLearning LMS

Funkcjonalności

Kluczowe funkcjonalności

Zarządzanie szkoleniami e-learning
Kluczowymi funkcjonalnościami MyLearning LMS są dodawanie/usuwanie oraz import/eksport z platformy nowych oraz istniejących kursów e-learning w standardach SCORM 1.2 oraz AICC. Równie ważne z punku widzenia administratora jest efektywne zarządzanie strukturą poszczególnych kursów, ilością lekcji, rozdziałów i ich kolejnością w procesie nauczania. Platforma wspiera organizację pretestów i posttestów dla szkoleń oraz umożliwia parametryzację śledzenia postępów w nauce, analizę zgłoszeń na poszczególny kursy oraz zdefiniowanie sposobu komunikacji z uczestnikami.
Zarządzanie szkoleniami tradycyjnymi
MyLearning LMS pozwala na dodawanie nowych i usuwanie z platformy istniejących szkoleń tradycyjnych oraz zarządzanie ich terminami. Poprzez system administrator może zapisywać użytkowników na szkolenia tradycyjne, zarządzać zgłoszeniami użytkowników na terminy szkoleń oraz wprowadzać informacje o obecności i zaliczeniu szkolenia przez użytkowników w danym terminie. Platforma posiada również funkcje generowania i wydruku certyfikatów po szkoleniach, parametryzacji szkoleń i terminów oraz konfiguracji powiadomień dotyczących uczestnictwa w szkoleniach tradycyjnych.
Zarządzanie ścieżkami edukacyjnymi i otwartymi katalogami
MyLearning LMS jest skutecznym narzędziem do budowania ścieżek edukacyjnych (elastycznych grup kursów e-learning oraz szkoleń tradycyjnych) oraz otwartych katalogów kursów (zestawów kursów udostępnianych użytkownikom w formie obligatoryjnej oferty szkoleniowej). System pozwala na elastyczne zarządzanie zawartością ścieżki, m.in. poprzez: ustawianie kursów/szkoleń we właściwej kolejności, definiowanie warunków rozpoczęcia kursu, ustawianie ograniczeń czasowych na rozpoczęcie i ukończenie szkoleń oraz konfigurację powiadomień o postępie w nauce.
Obsługa zgłoszeń na szkolenia e-learning
i tradycyjne
W panelu użytkownika platformy MyLearning LMS możliwe jest zgłoszenie potrzeby nowego terminu na wybrane szkolenie tradycyjne lub zgłoszenie potrzeby stworzenia zupełnie nowego szkolenia tradycyjnego. Administrator ma możliwość tworzenia raportów ze zgłoszonych z potrzeb użytkowników w celu ich analizy. Jednocześnie może zgłaszać potrzeby w imieniu użytkowników.
Rozbudowane narzędzia do komunikacji z użytkownikami
Platforma MyLearning LMS została zaopatrzona w szereg narzędzi do komunikacji pomiędzy administratorem a użytkownikami. Poprzez powiadomienia, wiadomości e-mail czy też predefiniowane, edytowalne komunikaty, zarządzający systemem może przesyłać informacje do wybranych użytkowników, grup lub uczestników określonego kursu e-learning, szkolenia tradycyjnego bądź też ścieżki edukacyjnej. Lista adresatów wiadomości może zostać określona poprzez zdefiniowanie różnych kryteriów, jak np. użytkownicy, którzy nie ukończyli wybranego kursu.
Generowanie typowych raportów
Zaawansowany system do raportowania informacji z danych gromadzonych na platformie. Wśród 34 predefiniowanych raportów z opcją tworzenia własnych szablonów znajdują się: raporty ogólne, raporty o użytkownikach, raporty dla grup użytkowników, dla kursów oraz dla lekcji. Platforma generuje m.in. informacje o postępie nauki w szkoleniu, wynikach testów oraz czasie poświęconego nauce w konkretnym szkoleniu.
Skalowalność i dostępność
Nowoczesna technologia wykonania oraz systematyczne wprowadzanie aktualizacji sprawia, że MyLearning LMS jest wyjątkowo efektywnym systemem wspierającym rozwój kształcenia w organizacjach. Profesjonalna technologia JEE/EJB, przeznaczona do tworzenia zaawansowanych systemów informatycznych, zapewnia skalowalność i klastrowalność systemu, daje gwarancję poprawnego działania przy dużym obciążeniu (dużej ilości użytkowników). Ponadto MyLearning LMS z sukcesem przechodzi profesjonalne testy penetracyjne i audyty bezpieczeństwa realizowane przez wymagające korporacje z branży finansów i farmaceutyki.
Wsparcie dla urządzeń mobilnych
Z możliwości platformy MyLearning LMS mogą również korzystać użytkownicy urządzeń mobilnych, co zwiększa dostępność szkoleń e-learning.

Do pobrania

(.pdf)

Kontakt

tel. (12) 631-54-21
lms@mynetwork.pl