Administratorem Twoich danych osobowych jest MyNetwork Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Kluczborska 17/2, 31-271 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000125878, NIP 6762221406, tel. +48 12 631 54 21, (kontakt telefoniczny dostępny jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10:00 do 16:00), e-mail: kontakt@mynetwork.pl lub iod@mynetwork.pl („MyNetwork”)

 

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

  1. Prawo do sprostowania: jeżeli uważasz, że dane osobowe są niedokładne lub niekompletne, możesz domagać się wprowadzenia odpowiednich zmian do swoich danych osobowych;
  2. Prawo do usunięcia: możesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych;
  3. Prawo do ograniczenia przetwarzania: możesz poprosić o ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych;
  4. Prawo do zgłoszenia sprzeciwu: możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. Przysługuje Ci bezwzględne prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania związanego z marketingiem bezpośrednim;
  5. Prawo do wycofania zgody: jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, możesz ją w każdym czasie wycofać;
  6. Prawo do przenoszenia danych: jeżeli jest to zgodne z prawem, możesz domagać się, aby przekazane nam dane osobowe zostały Ci zwrócone lub przekazane osobie trzeciej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Cel i czas przetwarzania

MyNetwork przetwarzać będzie następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwiko, adres e-mail w celu marketingu swoich produktów i usług.

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany a dostęp do nich będą mieli jedynie upoważnieni pracownicy i współpracownicy MyNetwork.

Podstawą dla przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, zwanego także ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych („RODO”) – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

Testowy przykład

Testowy nagłówek

 

Nagłówek h1

Nagłówek h2

Nagłówek h3

Nagłówek h4

Nagłówek h5